Tiedote - Tarvekartoitus modernin teknologian hyödyntämisestä kriisitilanteissa

Tarvekartoitus on osa Kriittisten terveydenhuoltoympäristöjen toiminnan varmistaminen modernin teknologian avulla: Uudenlainen mobiilirobottien ja passiivisen RFID-teknologian fuusio (RoboRFID) -hanketta.

Pyydämme teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tunnistetaan tärkeimmät työtehtävät erilaisissa terveydenhuollon työympäristöissä erityisesti kriisitilanteissa ja ideoidaan mahdollisia hyötyjä älyvaateteknologian ja mobiilirobotiikan avulla. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän mahdollista osuuttanne siinä. Perehdyttyänne rauhassa tähän tiedotteeseen teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta. Jos päätätte osallistua tutkimukseen, kyselyyn vastaamalla annatte suostumuksenne osallistumisesta ja tietojen käsittelystä. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä vastaajalta minkäänlaista teknologian tuntemusta tai kokemuksia teknologian käyttämisestä.

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tarvekartoituksen tarkoituksena on tunnistaa tärkeimmät työtehtävät erilaisissa terveydenhuollon työympäristöissä erityisesti tilanteissa, joissa pandemia tai muu kriisi aiheuttaa haasteita työn toteutukseen. Tutkimus on suunnattu kaikille terveydenhuoltoympäristöissä työskenteleville ammattilaisille. Tarvekartoituksessa tunnistettuihin kriittisiin tehtäviin pyritään löytämään helpotusta kehittämällä älyvaateteknologian ja mobiilirobotiikan avulla uusia ratkaisuja hankkeen myöhemmässä vaiheessa.  

Tutkimuksen toteuttaja 

Tämän tutkimuksen toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk) ja Tampereen yliopisto (TAU). Vastaavina tutkijoina toimivat akatemiatutkija Johanna Virkki (TAU) ja tutkijayliopettaja Sari Merilampi (Samk). Tutkimus on osa hanketta Kriittisten terveydenhuoltoympäristöjen toiminnan varmistaminen modernin teknologian avulla: Uudenlainen mobiilirobottien ja passiivisen RFID teknologian fuusio, jonka rahoittaja on Suomen Akatemia. Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Satakunnan ammattikorkeakoulu, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Kaikki tutkimuksen toteuttajat ovat työsuhteessa Satakunnan ammattikorkeakouluun tai Tampereen yliopistoon. 

Tutkimuksen kulku 

Tarvekartoitus toteutetaan sähköisenä kyselytutkimuksena, joka on avoimena 1.4.-31.8.2021. Sinulta pyydetään vastaus ammatista, työympäristöstä, tärkeistä työtehtävistä, työskentelystä kriisitilanteessa sekä ajatuksia teknologioiden mahdollisuuksista ja haasteista. Kuka tahansa terveyden huollon työympäristöissä työskentelevä ammattilainen voi osallistua kyselyyn linkin kautta, johon on pääsy osoitteessa roboai.fi/roborfid. Kyselyyn vastataan vain kerran. Kyselyä ei ole suunnattu millekään yksittäiselle organisaatiolle tai ammattiryhmälle. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä vastaajalta minkäänlaista teknologian tuntemusta tai kokemuksia teknologian käyttämisestä. 

Tutkimukseen liittyvät hyödyt sekä mahdolliset riskit ja haitat 

Tutkimukseen osallistumisesta ei aiheudu teille haittaa tai riskejä. On mahdollista, että tähän tutkimukseen osallistumisesta ei ole teille hyötyä. Tutkimuksen avulla pyritään kuitenkin selvittämään potentiaalisia kehityskohteita, joihin älyvaateteknologialla ja robotiikalla voidaan vastata ja sitä kautta muovata tulevaisuuden työnkuvaa tarveperusteisesti 

Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus 

Henkilötietojanne käsitellään ylläkuvattua tieteellistä tutkimusta varten. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:n mukaisesti henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena on yleistä etua koskeva tehtävä ja tieteellinen tutkimus. Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot).

Tutkimuksessa rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä henkilötietojanne. Teistä kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Näitä tietoja ei anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille.  

Tässä tutkimuksessa henkilötiedoistanne kysytään vain ammattinimike. 

Tutkimuksessa teitä koskevia tietoja käsittelevät ainoastaan SAMK:ssa ja TAU:ssa työsuhteessa oleva, tätä tutkimusta toteuttava tutkimushenkilökunta 

Tietojanne ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille eikä EU/ETA- maiden ulkopuolelle.  Kaikki tietojanne käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.  

Henkilötietojenne säilytys: Sähköisiä tutkimustietojanne säilytetään suojatussa ryhmähakemistossa SAMK:ssa. Ryhmähakemistoon on pääsy ainoastaan tutkimukseen osallistuvilla tutkijoilla (kaksivaiheinen tunnistus). Tiedonsiirto tutkimukseen osallistuvien tutkijoiden välillä tapahtuu suojatun ryhmähakemiston välityksellä.  

Teitä koskevien tietojen säilytyksestä vastaa SAMK ja vastuullinen tutkija Sari Merilampi.  

Tietojenne säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä kliininen tutkimustapa. Tutkimuksen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään yllä kuvaillusti SAMK:ssa 5 v hankkeen päättymisen jälkeen (hanke päättyy 30.11.2023), jonka jälkeen ne hävitetään.  

Tieteelliseen tutkimukseen liittyy olennaisesti tutkimustulosten julkaiseminen kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Tämän tutkimuksen tuloksia julkaistaan tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa. Tutkimuksesta julkaistavissa artikkeleissa yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa.     

Vapaaehtoisuus  

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Teillä on oikeus saada informaatio teistä kerätyistä tiedoista, mihin niitä on käytetty, kenelle niitä on luovutettu ja mitä tarkoitusta varten ja pyytää tietojenne oikaisemista tai täydentämistä esimerkiksi, jos havaitsette niissä virheen tai ne ovat puutteellisia tai epätarkkoja. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne poistamista tieteellisestä tutkimuksesta (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden käytön rajoittamista ja vastustaa käsittelyä ilmoittamalla siitä tutkimushenkilökunnalle. Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä näitä oikeuksia voidaan kuitenkin rajoittaa. Esimerkiksi lainsäädäntö voi velvoittaa rekisterinpitäjän säilyttämään tutkimustietonne tietyn määräajan rekisteröidyn oikeuksista riippumatta ja sallii poikkeukset rekisteröidyn oikeuksista, silloin kun se on välttämätöntä tieteellisten tutkimustulosten ja tutkittavien turvallisuuden varmistamiseksi. 

Teillä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan: tietosuojavastaava@samk.fi.  

Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsotte, että henkilötietojenne käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00531 Helsinki  

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  

Tutkimuksen rahoituksesta vastaa Suomen Akatemia. Kaikki tutkimuksen toteuttajat ovat työsuhteessa SAMK:iin tai TAU:hun.  

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimuksen tuloksista ei erikseen tiedoteta osallistujille. 

Lisätiedot ja tutkijoiden yhteystiedot 

Mahdollisia kysymyksiä tutkimuksesta pyydämme teitä esittämään 

Sari Merilampi, Satakunnan ammattikorkeakoulusari.merilampi@samk.fi+358 44 710 3171 

Johanna Virkki, Tampereen yliopisto, johanna.virkki@tuni.fi, +358 40849 0618 

RoboRFID

RoboRFID-hankkeessa kehitetään hyvinvointia ja terveyttä edistävää robotiikka ja älyvaateteknologiaa sekä yksilön, organisaation että yhteiskunnan tarpeisiin. Hankkeessa kehitettävä vaatteisiin ja ympäristöön integroitu sensoriteknologia tuottaa tietoa esimerkiksi ihmisen terveydentilasta, sijainnista, suojaimien käytöstä ja havaituista riskeistä. Tarvekartoituskyselyllä tunnistetaan tärkeimmät työtehtävät erilaisissa terveydenhuollon työympäristöissä erityisesti kriisitilanteissa ja ideoidaan mahdollisia hyötyjä älyvaateteknologian ja mobiilirobotiikan avulla.