RoboAI-akatemia

RoboAI-akatemia tarjoaa uusia opiskelutapoja käytännön tekemisestä kiinnostuneille opiskelijoille ja samalla yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa teknologiaprojekteja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tällä tavoitellaan uusien näkökulmien löytämistä ja uuden teknologiaosaamisen siirtymistä yrityksiin mahdollisimman hyödynnettävässä muodossa. 

RoboAI-akatemia on Satakunnan ammattikorkeakoulun RoboAI-yhteiskäyttölaboratoriossa toimiva, käytännön projektien tekemiseen ja konkreettisen teknologiaosaamisen kasvattamiseen keskittyvä opetusmuoto.

Käytännössä RoboAI-akatemia tarkoittaa sitä, että akatemiaopintoihin valitut opiskelijat suorittavat opintonsa työskentelemällä erilaisissa todellisissa teknologiaprojekteissa. Projektien aiheet tulevat alueen yrityksiltä ja yhteisöiltä ja niillä on aina joku konkreettinen tarve eli projektien tavoitteena on aina tuottaa asiakkaalle uutta tietoa ja konkreettisiin kokeiluihin/testeihin perustuvia tuloksia, joiden avulla asiakkaan on mahdollista esimerkiksi modernisoida tuotantoaan tai vaikka luoda uusi tuote tai palvelu. Akatemialaisten toteuttaman projektin tuloksena voi olla esim. teknologiatietopaketti, esimerkki robottisovelluksesta tai tekoälyratkaisusta yrityksen tarpeisiin, tuotannon simulaatio tai kokeiluihin perustuvaa tietoa tuotantosolun modernisointimahdollisuuksista.

Taustaa 

Insinöörikoulutuksen ominaispiirteisiin kuuluvat oleellisesti jatkuva sisältöjen ja työkalujen kehittäminen sekä käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen uusiutuminen. Tällä kehitystyöllä pyritään varmistamaan, että valmistuvan insinöörin substanssiosaaminen on riittävällä tasolla. Toisaalta oppimisympäristön tulee jäljitellä teollisuuden toimintaympäristöjä ja toimintakulttuuria. Tänä päivänä teollinen suunnittelu lähtee suoraan asiakkaan tarpeesta. Asiakkaalla on yleensä ongelma, joka on ratkaistava tavalla tai toisella. Toimintaympäristö, johon valmistuvat insinöörit päätyvät, on verkottunut ja kansainvälinen. Työtehtävät muodostuvat projekteista, jotka vaativat monenlaista ja monialaista osaamista sekä yhteistyökykyä. 

RoboAI-akatemia, joka alun perin tunnettiin nimellä Robotiikka Akatemia, sai alkunsa insinööriopetukseen ja teknologiakehittämiseen intohimolla suhtautuvien opettajien yhteistyönä. Akatemian taustalla on joukko opettajia, jotka tekevät laajasti tutkimusta ja ovat tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Opettajat pitävät uuden oppimista, teknologiatiedonhakua, kokeilemista ja yhdessä tekemistä kaiken osaamisen pohjana. Sama tunne ja tapa haluttiin välittää opiskelijoille. Syntyi visio uudenlaisesta, tutkintoon johtavasta automaatiotekniikan koulutuksesta, jossa opiskelu perustuu yrityksiltä tulevien tki-toimeksiantojen ratkomiseen ja tiimityöskentelyyn. 

RoboAI-akatemian toimintamalli 

Tiimityöskentelyn ja projektitoiminnan osaamisella sekä innostumisella, optimismilla ja tilanteeseen sopivalla ratkaisuosaamisella on tulevaisuuden työelämässä suuri merkitys. RoboAI-akatemian toimintamallilla tavoitellaan, että valmistuvat opiskelijat olisivat mahdollisimman valmiita hyppäämään suoraan työelämään ja ottamaan vastuuta erilaisista projektitehtävistä. Tutkivan oppimisen ja ongelmalähtöisen opiskelun kautta varmistetaan opiskelijoiden osaamisen riittävä syvällisyys ja ajantasaisuus sekä se, että he luottavat omiin tiedonhaku- ja ongelmanratkaisukykyihinsä ja osaavat hyödyntää näitä taitoja erilaisissa tilanteissa. 

RoboAI-akatemian opiskelijat työskentelevät RoboAI-laboratoriossa suunnitellen, toteuttaen ja dokumentoiden yritysten erilaisia teknologiaprojekteja. Käytännön kokeilut ja erilaisten ratkaisujen löytäminen ovat suuressa roolissa. Yhdessä projektissa työskentelee useimmiten kahdesta viiteen opiskelijaa. Projektiryhmän kokoon vaikuttavat projektin laajuus ja osallistuvien opiskelijoiden osaamistaso. Projektien aiheet voivat vaihdella kirjallisuusselvityksistä aina käytännön sovellusten rakentamiseen, kokeilemiseen ja testaamiseen. Usein yritykset toivovat opiskelijoiden tuovan heille uusia näkemyksiä ja selkeitä, konkreettisia kokeiluja ja testejä siitä, miten joku asia kannattaisi toteuttaa. Yritysten kommenteista voi huomata, miten useimmat projektit vastaavat yrityksen asettamiin kysymyksiin tai haasteisiin ja tuovat yritykselle myös paljon sellaista tietoa, jota ei ole edes osattu kysyä.  

Kaksi RoboAI-akatemian opiskelijaa käyttää yhteistyörobottia.
Lähikuvassa Mirka Leino.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Yliopettaja
Mirka Leino
p. 044 710 3182
mirka.leino@samk.fi

Käytämme RoboDK-ohjelmistoa teollisuusrobottien simuloinnissa ja offline-ohjelmoinnissa.

Katso myös