Robotiikka Akatemia

Robotiikka Akatemia tarjoaa uusia opiskelutapoja käytännön tekemisestä kiinnostuneille opiskelijoille ja samalla yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa teknologiaprojekteja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tällä tavoitellaan uusien näkökulmien löytämistä ja uuden teknologiaosaamisen siirtymistä yrityksiin mahdollisimman hyödynnettävässä muodossa. 

Robotiikka Akatemia on Satakunnan ammattikorkeakoulun RoboAI-yhteiskäyttölaboratoriossa toimiva, käytännön projektien tekemiseen ja konkreettiseen teknologiaosaamisen kasvattamiseen keskittyvä opetusmuoto.

Käytännössä Robotiikka Akatemia tarkoittaa sitä, että akatemiaopintoihin valitut opiskelijat suorittavat opintonsa työskentelemällä erilaisissa todellisissa teknologiaprojekteissa. Projektien aiheet tulevat alueen yrityksiltä ja yhteisöiltä ja niillä on aina joku konkreettinen tarve eli projektien päätteeksi tarkoitus on aina saada aikaiseksi joku toimiva, asiakkaan tarpeisiin vastaava lopputulos. Se voi olla esim. robottisovellus, tuotannon simulaatio, tuotantosolun muokkaus tai teknologiatietopaketti.

Taustaa 

Insinöörikoulutuksen ominaispiirteisiin kuuluvat oleellisesti jatkuva sisältöjen ja työkalujen kehittäminen sekä käytettyjen laitteiden ja ohjelmistojen uusiutuminen. Tällä kehitystyöllä pyritään varmistamaan se, että valmistuvan opiskelijan substanssiosaaminen on riittävällä tasolla. Toisaalta oppimisympäristön tulee jäljitellä teollisuuden toimintaympäristöjä ja toimintakulttuuria. Tänä päivänä teollinen suunnittelu lähtee suoraan asiakkaan tarpeesta. Asiakkaalla on yleensä ongelma, joka on ratkaistava tavalla tai toisella. Toimintaympäristö, johon valmistuvat insinöörit päätyvät on verkottunut ja kansainvälinen. Työtehtävät muodostuvat projekteista, jotka vaativat monenlaista ja monialaista osaamista sekä yhteistyökykyä. 

Robotiikka Akatemia sai alkunsa insinööriopetukseen ja teknologiakehittämiseen intohimolla suhtautuvien opettajien yhteistyönä. Akatemian taustalla on joukko opettajia, jotka tekevät laajasti tutkimusta ja ovat tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Opettajat pitävät uuden oppimista, kokeilemista ja yhdessä tekemistä kaiken osaamisen pohjana. Sama tunne ja tapa haluttiin välittää opiskelijoille. Syntyi visio uudenlaisesta, tutkintoon johtavasta automaatiotekniikan koulutuksesta, jossa opiskelu perustuu yrityksiltä tulevien tki-toimeksiantojen ratkomiseen ja tiimityöskentelyyn. 

Robotiikka Akatemian toimintamalli 

Tiimityöskentelyn ja projektitoiminnan osaamisella sekä innostumisella, optimismilla ja tilanteeseen sopivalla ratkaisuosaamisella on tulevaisuuden työelämässä suuri merkitys. Robotiikka Akatemian toimintamallilla tavoitellaan, että valmistuvat opiskelijat olisivat mahdollisimman valmiita hyppäämään suoraan työelämään ja ottamaan vastuuta erilaisista projektitehtävistä. Tutkivan oppimisen ja ongelmalähtöisen opiskelun kautta varmistetaan opiskelijoiden osaamisen riittävä syvällisyys ja ajantasaisuus sekä se, että he luottavat omiin tiedonhaku- ja ongelmanratkaisukykyihinsä ja osaavat hyödyntää näitä taitoja erilaisissa tilanteissa. 

Robotiikka Akatemian opiskelijat työskentelevät RoboAI-laboratoriossa suunnitellen, toteuttaen ja dokumentoiden yritysten erilaisia teknologiaprojekteja. Käytännön kokeilut ja erilaisten ratkaisujen löytäminen ovat suuressa roolissa. Yhdessä projektissa työskentelee useimmiten kahdesta viiteen opiskelijaa. Projektiryhmän kokoon vaikuttavat projektin laajuus ja osallistuvien opiskelijoiden osaamistaso. Projektien aiheet voivat vaihdella kirjallisuusselvityksistä aina käytännön sovellusten rakentamiseen. Usein yritykset toivovat opiskelijoiden tuovan heille uusia näkemyksiä ja selkeitä, konkreettisia kokeiluja ja testejä siitä, miten joku asia kannattaisi toteuttaa. Yritysten kommenteista voi huomata, miten useimmat projektit vastaavat yrityksen asettamiin kysymyksiin tai haasteisiin ja tuovat yritykselle myös paljon sellaista tietoa, jota ei ole edes osattu kysyä.  

Nainen ja mies käyttävät robottia.
Lähikuvassa Mirka Leino.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Yliopettaja
Mirka Leino
p. 044 710 3182
mirka.leino@samk.fi

Käytämme RoboDK-ohjelmistoa teollisuusrobottien simuloinnissa ja offline-ohjelmoinnissa.

Katso myös